Werkloos boven de 50 jaar? Vraag dan een IOAW-uitkering aan zodat uw vermogen niet wordt meegeteld


Veel ouderen boven de 50 jaar die in de bijstand terecht komen nadat zij hun baan hebben verloren moeten vaak eerst hun vermogen opmaken, voordat zij bijstand krijgen. Helaas zijn slechts weinigen op de hoogte van de mogelijkheid van een IOAW-uitkering, waarbij het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten.

Als u na uw 50e jaar werkloos bent en ook geen recht meer hebt op WW, dan kunt u dus in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Het voordeel van deze uitkering ten opzichte van een Bijstandsuitkering is, dat deze uitkering niet wordt gekort door eigen vermogen, het winnen van een prijs of het ontvangen van een erfenis. Veel mensen zijn niet op de hoogte dat de mogelijkheid van deze uitkering bestaat en zelf moet worden aangevraagd.

Een IOAW-uitkering is een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). U kunt hiervoor in aanmerking komen als u een oudere werkloze bent en geen recht meer hebt op WW. Dit kan ook als uw WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Het kabinet heeft in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over de IOAW. De IOAW blijft bestaan voor werknemers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren. Ook moeten zij op de eerste dag van hun werkloosheid 50 jaar of ouder zijn. Alleen deze groep kan nog in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering na afloop van hun WW. Het kabinet gaat het parlement steun vragen voor de gemaakte afspraken. De voorstellen zullen daarna, in overleg met sociale partners en parlement, verder worden uitgewerkt in wetgeving.

Voorwaarden IOAW-uitkering
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft. Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
- U bent op of na uw 50e werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering). U heeft deze uitkering meer dan 3 maanden ontvangen.
- U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), maar u heeft dit recht weer verloren omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden.
- U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en op 28 december 2005 ontving u al een IOAW-uitkering.

Uw gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.
IOAW en WIA

Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Die groep mensen ontvangt mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Als u geen recht heeft op deze toeslag blijft u in aanmerking komen voor IOAW, als u aan de voorwaarden voor een IOAW-uitkering voldoet. Kijk voor meer op de website van de Rijksoverheid.

Rubriek: tips


Vitanu voor mannen